Rơ le tăng áp điện tử

Rơ le điện tử Awashi ATS-22
25 %
Rơ le tăng áp điện  tử Techrumi TRM-12
29 %
Rơ le điện tử Techrumi TRM-2